03
مارس

حمايت از سالمندان

حمايت از سالمندان : از فوايد برقراري ارتباط مستمر با سالمندان ،كمك به حفظ سلامت جسمي و رواني آنان است زيرا هنگاميكه سالمندي ميفهمد كه مورد توجه قرار گرفته است و تجربيات او ارزشمند محسوب مي شود، انگيزه بيشتري براي زندگي كردن و خدمت كردن بدست ميآورد و سبب ميشود او بزودي زمينگير نشده و فعالانه در عرصه اجتماع حضور يافته و سبب تسريع در روند رشد جامعه گردد.

در فرهنگ ايراني نيز احترام به بزرگتر به ويژه پدر ومادر داراي جايگاه رفيعي است. بايد به سالمند احترام گذاشت وبه آنان خدمت كرد. سالمندان محور وحدت مجموعه افراد يك فاميل هستند و همه اعضاي خانواده نسبت به بزرگ خاندان احترام مي گذارند و در كارها با آنان مشورت مي نمايند.

خانواده مهمترين و ارزشمندترين منبع حمايتي سالمندان محسوب ميشود. اما تمامي حمايتها، صرفا در مراقبتهاي پزشكي خلاصه نميشود و بخش اعظ م آن حمايتهاي اجتماعي را در بر ميگيرد .

 

حمايت اجتماعي داراي 3 عنصر مي باشد :

  • حمايت عاطفي كه فرد را متقاعد ميسازد كه ديگران او را دوست دارند
  • حمايت احترام مدار كه فرد قانع ميشود داراي ارزش و حرمت است
  • حمايت ارتباطي يا شبكهاي كه فرد احساس تعلق به گروهي خاص از اجتماع دارد

قابل ذكر است كه هر 3 عنصر بايد با هم و در كنار هم ارائه شوند. حمايتهاي اجتماعي از سالمندان به بهبودي بيماري جسماني آنها و كاهش فشارهاي رواني ناشي از دوره سالمندي منجر ميشود. كه البته حمايت اجتماعي سالمند بايد بر اساس احترام به حفظ استقلال او و حرمت نهادن به نيازهاي روانشناختي، عاطفي و اجتماعي وي صورت گيرد.

افزايش سن و رسيدن به سن پيري براي هرانساني گريزناپذير است، به همين دليل براي افراد مسن منشوري وجود دارد كه آگاه بودن از حقوقشان را در اين دوران مهم مي كند و لازم است كه سالمندان از اين منشور اطلاع كامل داشته باشند .

سالمندي، هم از لحاظ فردي و هم از لحاظ اجتماعي مزايايي دارد. احساس كمال و پختگي، احساس بي نيازي از ديگران، بردباري در برابر مشكلات، داشتن اوقات فراغت براي سير به سوي كمال، و نيز مجال رسيدگي به خود و ارزيابي خويش، از جمله مزاياي فردي: حرمت و احترام، عزيز بودن در خانواده و مورد احترام بودن در ميان جمع، امر و نهي هاي ارشادي، توجه مردم به او به عنوان منبع فكر و انديشه و نيز مورد مشورت قرار گرفتن، ازجمله مزاياي اجتماعي سالمندي است. سالمندي، نشان دهنده كمال آدمي است .

آدمي به هر ميزان كه سالخوردهتر ميشود، تصور روشنتري از زندگي به دست مي آورد؛ راه و روش زندگي را بهتر فرا گرفته و متوجه لغزشها و اشتباه ها ت گذشته مي شود .

سالمندان، فكر و انديشهاي خاص دارند كه ناشي از ديدهها، شنيدهها و تجربههايي است كه در طول مدت زندگي به دست آوردهاند. برخي اين انديشه را در خود ميپرورانند كه به پختگي و كمال رسيدهاند، انديشمند و صاحب رأياند و ميتوانند الگوي ديگران باشند. و مورد شور و مشورت قرار ميگيرند .

سالمندان، حافظ ارزش ها و سنتهاي اصيل و ارزياب فرهنگ و ميراث اجتماعي هستند. آنان با معاشرت و انس با نسل جديد، ميكوشند مفهوم زندگي و ساختار خانواده را براي آنها روشن كنند و مراقب باشند لغزش و خطايي از ايشان سرنزند، اخلاق و ادب را به آنها بياموزند و حفظ و حراست از دستاوردها را به آنان آموزش دهند .

نوخواهي و تجددطلبي جوانان از يك سو و پاي بندي سالمندان به سنت ها از سوي ديگر، زمينه را براي درگيريها و آسيب پذيريها فراهم مي كند. براي از ميان بردن اين فاصله و داشتن محيطي آرام در خانواده و جامعه، بايد دست جوان در دست سالمند قرار گيرد تا هر دو از وجود يكديگر بهره برند. شناخت علل زمينه ساز ايجاد اختلافات، شناخت طبيعت دو نسل و انتخاب راه مناسب براي نزديك كردن دو نسل به يكديگر، در ايجاد اين محيط آرام بسيار مؤثر است .

سالمندان به ظاهر پير و ناتوان شده اند و به عبارتي به مرحله باز نشستگي رسيده اند، اما واقعيت اين است كه اين افراد، تواناييهاي بسياري دارند كه به تناسب سن و امكان ميتوانند آنها را مورد استفاده و بهره برداري قرار دهند.

بسياري از اين افراد براي نسل جوان افرادي مهم و قابل اعتمادند كه ميتوانند به تربيت جوانان پرداخته و مشكلات و مسائل آنان را حل كنند.

سالمندان باتجربه ها و اندوختههايي كه دارند، قادرند اعضاي خانواده و جامعه را در حل مشكلات ياري

دهند و شادي و طراوت در زندگي به وجود آورند. تدابيري كه سالمندان براي زندگي در پيش ميگيرند و تلاش هايي كه در زندگي به كار مي برند، بسيار مهم و ارزنده است .

آنها مايه بركت هستند و اختلاف ها و درگيري هايي را كه در محيط خانواده ها پديد ميآيد، كج رويها و انحراف هايي كه در جامعه انساني رخ مي نمايد و روابط تيره و نابه ساماني كه در جامعه ها وجود دارد را با بيان و مراقبت خود از ميان برده و به حل و رفع دشواري ها ميپردازند. سالمندان، راهنما و رهبر همه اند و نه تنها نسل جوان، كه گاه ميان همسالان نيز به رهبري آنها نيازمندند. اختلاف ها به دست آنه رفع و حل مي شود و تجربه هاي آنها ارزنده و كارساز، و طرز فكر و انديشه شان جهت دهنده و رهايي بخش است.

جوان نمي تواند مدعي شود به علت بالا بودن سطح علم و مدرك تحصيلي، از سالمند بالاتر و برتر است .

سالمندان منابع حمايتي بسيار مهمي در اجتماع بشمار مي روند.

«نتايج نظر خواهي” آينده بازنشستگي ” حاكي است كه سالمندان منابع حمايتي بسيار مهمي هستند. اطلاعات بدست آمده نشان مي دهد كه افراد بالاي 60 سال در اجتماع همكاري مي كنند ، آن ها با كار داوطلبانه ميليون ها دلار به اقتصاد جهاني كمك كرده اند.

آن ها با تلاش زياد و پرداخت ماليات در جامعه همكاري و به اقتصاد كشور كمك مي كنند.

سالمندان به خانواده خود كمك مي كنند. بسياري از سالمندان بجاي اينكه از سوي كوچكترها حمايت مالي شوند،خانواده خود را مورد حمايت مالي و غير مالي قرار مي دهند و به اين دليل توان انجام اين كارها را دارند كه نسبت به گذشته احساس تندرستي، توانمندي و استقلال بيشتري كرده و براي 20 تا30 سال آينده خود برنامه ريزي مي كنند.

در سراسر جهان جمعيت انبوهي از افراد بالاي 60 سال عملا مشغول فعاليت هستند رد. جوامع پيشرفته از يك پنجم تا يك دوم مردان و زنان در سنين بالاي 60 سال هنوز مشغول فعاليت هستند و اين در حالي است كه يك پنجم از جمعيت 70 ساله ها هنوز در استخدام مي باشند. در جوامع داراي اقتصاد در حال گذر، تعداد زيادي از افراد تا 60 70ساله گرچه كمتر در بخش ها و خدمات اقتصادي و توليدي جديد، اما در بخش هاي اقتصادي به صورت غير رسمي فعالانه مشغولند ( آينده بازنشستگي، نسل جديد سالمندي )

 

به پيري آنچه مرا مانده ، لذّت ياد است                      دلم به دولت ياداست ، اگردمي شاداست ( شهريار )