22
سپتامبر

ویژگی‌های جسمانی در سالمندی

ویژگی‌های جسمانی در سالمندی عبارت از شاخصه‌ها و تغییرات اندام‌های داخلی و بیرونی بدن انسان است. با افزایش سن و ورود تدریجی به دوران میانسالی، تغییراتی در اندام‌های داخلی...

ادامه مطلب