20
اکتبر

روانشناسی سالمندی

سالمندی مقارن با دورانی است که انسان تجربه بسیاری داشته است. به عبارت دیگر سالمندی ایام تجربه ها و خاطره‌ها بوده که با تصمیمات پخته و بجا همراه است....

ادامه مطلب