17
سپتامبر

نظریه بهزیستی روانشناختی سالمند

بهزیستی روانشناختی سالمند یک مفهوم چند مولفه ای است که مسائل اجتماعی و روانشناسی را شامل می‌شود. این مولفه‌ها عبارت از پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خود مختاری،...

ادامه مطلب