18
فوریه

آلزایمر در سالمندان

“آلزایمر در سالمندان” سالمندي مرحلهاي از زندگي انسان است كه به طور طبيعي با كاهش تواناييهاي جسماني و رواني همراه است. نزول اين تواناييها وقتي با شيوه زندگي كم...

ادامه مطلب