20
آگوست

رژیم غذایی سالمندان

سالمندی از دوران حساسی می‌باشد که از جهات گوناگونی با دوره‌های پیشین زندگی متفاوت بوده و قابل تفکیک می‌باشد. از این‌رو دوره سالمندی، نیازهای گوناگون و متعددی را می‌طلبد...

ادامه مطلب