16
فوریه

نظریه عدم تعهد سالمندی

به طور کلی نظریه جامعه شناختی به چهار گروه و دسته اصلی قابل تقسیم است. در ادامه این چهار دسته تشریح و ارتباط هر یک با سالمندی تشریح می‎شود....

ادامه مطلب