09
ژوئن

چك آپ، تست و واكسيناسيون

چك آپ، تست و واكسيناسيون مراقبت از دندانها ، شنوايي و بينايي چك آپ و انجام آزمايشاتي مانند تست بينايي، سنجش ميزان كلسترول خون و… كمك خواهد كرد تا...

ادامه مطلب