بيماري سل در سالمندان
10
جولای

بيماري سل در سالمندان بيماري سل معمـولاً بـادرگيري ريـوي آغـاز و متعاقـب آن تمامي بدن را فرا مي گيرد.  اين بيمـاري مـسري بـوده و از طريق هوا از فرد...

ادامه مطلب