20
اکتبر

الگوهای اجتماعی پیر شدن

روان‌شناسان و جامعه‌شناسان الگوهای گوناگونی از پیر شدن ارائه کرده‌اند تا به راحتی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی را بر پیری تبیین و تفسیر کنند. این الگوها دارای انواع گوناگونی...

ادامه مطلب