15
دسامبر

نیازهای روانی سالمندی

نیازهای روانی سالمند به طور کلی مقوله گسترده‌ای ست. انسان با ورود به دوره سالمندی، دچار تغییراتی در رفتارهای روانی و فیزیکی شده و به تدریج ناتوانی‌های فیزیکی و...

ادامه مطلب