22
مه

پيشگيري از سرطان پوست در سالمندان

پيشگيري از سرطان پوست در سالمندان

پيشگيري از سرطان پوست در سالمندان: سرطان پوست اغلب قابل پيشگيري است.

با اتخاذ تـدابير و روش هاي خاص مي توان ريسك ابـتلا بـه ايـن بيمـاري را كاهش داد.

زمان حضور خود را در زير نـور مـستقيم خورشـيد كـاهش دهيد (از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر كمتر در معـرض نور خورشيد قرار گيريد).

سرای سالمندان در تهران(سرای سالمندان الهام)

در روزهاي آفتابي از عينك هاي مخصوص استفاده كنيد. در هنگام تردد در مناطق آفتابي لباس هاي مناسب بپوشيد و بدن خود را از تابش مستقيم نـور خورشـيد حفـظ كنيـد (كلاه لبه دار، پيـراهن آسـتين بلنـد، شـلوار بلنـد اسـتفاده نماييد).

نقاط باز بدن را با استفاده از كرم هاي ضد آفتاب تائيد شده حفظ نماييد.

توجه: رعايت تمامي نكات فوق بدين معني نيست كه شـما مجازهستيد براي مدتي طولاني در زير نـور خورشـيد قـرار گيريد.

جلوگيري از بروز صدمات جسماني بروز صدمات و جراحات جسماني از عوامل بـسيار خطرسـاز در دوران سالمندي است. در هنگام خروج از منزل نكات زير را رعايت نماييد : oدر هنگان رانندگي و يـا نشـستن در اتومبيـل كمربنـد ايمني خود را ببنديد.

پس از خوردن دارو به ويژه داروهاي خواب آور رانندگي نكنيد.

در هنگــام اســتفاده از موتورســيكلت از كــلاه ايمنــي استفاده كنيد.

هنگام تردد درخيابان و معـابر بـه موانـع موجـود دقـت نماييـد و در زمـان عبـور كـردن از عـرض خيابـان بـه خودروهاي عبوري توجه كنيد.

خانه سالمندان در تهران(خانه سالمندان الهام)

توجه: بروز هر گونه حادثه يا صدمه در دوران سالمندي بـه لحاظ شرايط جسماني و كهولت سن خطرات فراوانـي را بـه دنبال خواهد داشت كه جبران آن مدت زمـان زيـادي را در بر مي گيـرد و متأسـفانه در بعـضي مواقـع عواقـب جبـران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. لذا توصيه مـي شـود در هنگام تردد در منزل و يا خارج از منـزل بـه نكـات ايمنـي دقت كرده و در صورت نياز از وسايل كمكي (عـصا) و يـا از ديگران كمك بگيريد.

استفاده صحيح از داروها هيچگاه بـدون نظـر پزشـك معـالج اقـدام بـه مـصرف دارو ننماييد.

 

قبل از خوردن هرگونه دارويي مطمئن باشيد كه از نحوه مصرف و ميزان آن اطلاع كافي داريد. (هر قدر اطـلاع شما از داروها بيشتر باشد به همان انـدازه نيـز از فوائـد آن مطلع خواهيد شد) توجه: استفاده نادرست از داروها ممكن است موجـب بـروز خطرات و عوارض جانبي گردد.

از پزشك خود بپرسيد:

اسم داروي تجويز شده چيست؟ نام ژنتيكي دارو چيست؟

اثرات اين دارو چيست؟ تا چه مدت بايد از اين دارو استفاده كنيد؟

چه زماني بايد دارو ها خورده شود؟ دارو هاي تجويز شده منع استفاده دارد؟

عوارض استفاده از اين دارو ها چيست؟

اگر هنگام استفاده از دارو با عارضه اي مواجه شدم چه كاري بايد انجام دهم؟ پس از چه مدت دارو ها اثر گذار مي باشد؟

چه غذاهائي بايد خورد و از خوردن چه غذا هايي بايد امتناع كرد؟ اطلاعات بيشتر در مورد داروها را چگونه مي توان به دست آورد؟