27
مه

پيشگيري از افسردگي در سالمندان

پيشگيري از افسردگي در سالمندان

پيشگيري از افسردگي در سالمندان: تمامي افراد دردوران زنـدگي خـود ودر مقطعـي اززمـان بـا ناملايمات و دشواريهايي روبه رو گرديده اند كه روحيه آنان را با فراز و نشيب هايي مواجه نموده اسـت و پـس از مـدت كوتاهي بر طرف شده و زندگي بـه حالـت عـادي بازگـشته است.

اگر احساس افسردگي و دلتنگي براي مدتي بيـشتر از دو هفتـه ادامـه يابـد ايـن احـساس، در زنـدگي روزمـره و عملكرد زندگي تأثيرگذار بوده و روند آن را با اختلال مواجه مي كند و به مرور تبديل به بيماري مي گردد كـه فـرد در اين حالت نياز به كمك خواهد داشت.

علائم شايع افسردگي

بي حوصلگي، دل زدگي، احـساس نااميـدي، خـستگي، بي حالي، عدم انرژي كافي، آرزوي مردن و يا اقـدام بـه خودكشي

بي اشتهايي يا پرخوري (چاقي يا لاغري)، بي خوابي يـا خواب زياد

ايجاد تغييرات در شيوه زندگي كاهش علاقه و يا لذت از فعاليت هاي روزانه

مشكل در تصميم گيري

داشتن افكار نادرست چنانچه شما بعضي از اين علايم را حداقل به مدت دو هفته داريد، از بيماري افسردگي رنج مي بريد.

توصيه مـي گـردد به پزشك معالج خـود مراجعـه كـرده و در مـورد ابـتلا بـه افسردگي خود مطمئن شويد و در صورت ابـتلا راه كارهـاي مناسب را دريافت نماييد.

نكته بسيار مهم و اساسي مراجعه به موقع به مراكز درمـاني و دريافت روش هاي مفيد مقابلـه بـا افـسردگي اسـت .

هـر اندازه كه اين عمل با تأخير مواجه گردد درمان نيز طـولاني تر مي شود. درمان افسردگي معمـولاً بـه روش مـشاوره، دارو درمـاني و يـا تـوأم انجـام مي گردد و بايد به تدريج و به مرور زمان برطرف شود، لـذا در هنگام درمان عجله نكنيد و اجازه دهيد سير درمان روند طبيعي خود را طي كند.

در صورت مشاهده عدم پيشرفت و بهبودي، مراتب را با پزشك خود مطـرح كنيـد تـا در روش درمان شما تجديد نظر نمايد.

خانه سالمندان شمال تهران

خانه سالمندان در تهران