20
اکتبر

هفت نکته روزانه

هفت نکته روزانه پزشک مرکز سالمندان الهام

هفت نکته روزانه – آیا می دانید که نتیجه تحقیق 5 ساله پزشک مرکز الهام بر روی تعداد زیادی از سالمندان مبتلا
به دمانس و افراد سالم نشان داد که باید:
1. مواظب ویتامین د خود باشیم و آفتاب کافی بگیریم.
2. تخم مرغ بیشتری (هفته ای 3 تا 4 عدد حداقل) مصرف کنیم.
3. پیاده روی منظم داشته باشیم (حداقل هفته ای دوبار و هربار نیم ساعت)
4. کتاب بخوانیم و مطالعه آزاد داشته باشیم (حداقل هفته ای سه دفعه نیم ساعته)
5. معاشرت بیشتر داشته و در جامعه فعال یاشیم.
6. از مصرف تعداد زیاد داروها (بیش از 5 قلم ) در صورت امکان با کمک پزشک پرهیز کنیم.
7. کم خونی ها را جدی بگیریم.