03
ژوئن

نيكوتين و مضرات آن برای سالمندان

نيكوتين و مضرات آن برای سالمندان

نيكوتين و مضرات آن برای سالمندان: آمار و اطلاعات نشان مي دهد كه هر ساله حدود 000/430 نفر در آمريكا به دليل عوارض ناشـي از مـصرف سـيگار بـه بيماري هايي از قبيـل سـرطان، مـشكلات ريـوي، قلبـي و سكته مغزي مبتلا و از بين مـي رونـد.

در افـراد سـيگاري، ترك سيگار بسيار مشكل اسـت و فـرد در مقـاطع مختلـف اقدام به ترك قطعـي سـيگار كـرده ولـي متأسـفانه پـس از مدتي مجدد به آن روي آورده است. توصـيه مـي گـردد در زمينه ترك واقعي سيگار با پزشك خود مشورت كـرده و بـا اسـتفاده از روش هـاي مناسـب و داروهـاي مربوطـه اقـدام كنيد.

در هنگام ترك سيگار بهتر است تمام نزديكان خود را مطلع كرده و از آنان در ايـن رابطـه كمـك بگيريـد هرگـاه ناخواسته مجدداً اقدام به كـشيدن سـيگار نموديـد، نااميـد نشويد و دوباره سعي در ترك آن نماييد.

عدم استفاده از مشروبات الكلي و سـوء اسـتفاده از داروها مصرف الكل و داروهاي غير مجـاز مـي توانـد موجـب بـروز مشكلات جسماني و رواني گردد.

مصرف الكل موجب افسردگي و مشكلاتي در برقراري ارتباط بـا اعـضاي خانواده، دوستان و آشـنايان در محـيط خانـه و يـا جامعـه خواهد شد.

استفاده از الكـل همچنـين موجـب بيماريهـاي كبدي، مشكلات قلبي و انواع سرطان ها مي گردد. مصرف داروهاي غير مجاز استقاده از داروهاي غير مجاز، مـشكلات و مخـاطراتي را در زندگي در پي خواهد داشت، استفاده از اين گونه داروها فرد را با مشكل قلبي و ريوي مواجه مي نمايد

توجه:

هرگز دارويي را به صورت سليقه اي و بدون مـشورت با كادر درماني مصرف نكنيد.

 

 

 

(مرکز توانبخشی و مراقبت های شبانه روزی سالمندان): زیر نظر سازمان بهزیستی کشور سرای بزرگان الهام

با هدف بهبود استقلال بزرگان خانواده، برای تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی، شناختی  و عاطفی این عزیزان ، ضمن بررسی شایع ترین مشکلات دوران سالمندی در خانواده های ایرانی و کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت دنیا آمادگی ارایه خدمات مشاوره ای رایگان(از ساعت 10 صبح تا 3 بعدازظهر، طی روزهای شنبه تا چهارشنبه و یا از طریق واتساپ) را برای خانواده های گرامی دارد.

آقای دکتر حسین قاسم زاده، متخصص سالمندی و مدیرمرکز با داشتن سابقه دانشگاهی و تجربی مرتبط، درصدد ایجاد محیطی امن و ارام  برای سالمندان عزیزدر خانه و مراکز نگهداشت بوده است.

با ما در تماس باشید

شماره های تماس برای مشاوره :

02126201780

09122196964

09112291709