كاهش ريسك فاكتورهاي قلبي در سالمندان
08
مه

كاهش ريسك فاكتورهاي قلبي در سالمندان

كاهش ريسك فاكتورهاي قلبي در سالمندان

 

بيمــاري قلبــي و عــوارض ناشــي از آن يكــي از مهمتــرين بيماريها در تمامي سنين به ويژه دوران سالمندي اسـت.

در راستاي كنترل و كاهش ريسك فاكتورها رعايت نكـات زيـر ضرروي مي باشد

داشتن وزن مناسب

برنامه غذايي مناسب ومتعادل

كنترل فشار و كلسترول خون

كنترل قند خون (اگر مبتلا به ديابت هستيد)

عدم استعمال دخانيات

 

آيا براي سلامتي قلبي نياز به مصرف آسپرين دارم؟

استفاده از قرص آسپرين به صورت روزانه و يا يك روز درميان در افراد با ريسك بالاي بيماري قلبي مي تواند مفيد باشد. لازم به ذكر است كه خوردن آسپرين در اكثريت افراد مشكل آفرين نيست ولي در تعدادي نيز ممكن است سبب خونريزي خونريزي و يا به ندرت سكته مغزي گردد.

لذا توصيه مي شود قبل از استفاده استفاده از اين دارو با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

داشتن وزن مناسب

اضافه وزن نه تنها موجب ابتلا به بيماري قلبـي مـي گـ ردد بلكه شرايط مناسبي را جهت افزايش فـشار خـون و ديابـت فراهم مي نمايد.

بهترين راه كار جهت حفظ و كنتـرل وزن بدن ايجاد تعادل بين مقدار كالري دريافتي كه توسـط غـذا تأمين مي گـردد و ميـزان كـالري مـصرفي كـه در نتيجـه فعاليت تخليه مي شود خواهد بود.

از پزشك خود بپرسيد:

وزن استاندارد من چقدر بايد باشد؟ چه راه هايي براي كنترل كردن وزن بدن و جود دارد؟

تدوين برنامه غذايي مناسب با شرايط اقتصادي داشتن برنامه صحيح غذايي و خوردن غذاي مناسب و كافي موجب طول عمر مفيد و لذت بخش مي گردد و بسياري از بيماريها مانند قلب و عروق، اضافه وزن، كـاهش وزن، فـشار خون، ديابت تيپ 2 و … در اثـر اسـتفاده صـحيح از مـواد غذايي پيشگيري، كنترل و يا عوارض آن كاهش مـي يابـد.

غذاي مناسب مـي توانـد مـوارد مـورد نيـاز بـدن از قبيـل ويتامين ها، مواد معدني و … را به حد نياز تأمين نمايد. در زمينه تدوين برنامه غذايي مناسب هيچ گاه دير نيـست .

هم اكنون تصميم بگيريـد بـا مـشورت پزشـك بـراي خـود برنامه غذايي مناسبي را تدوين نماييد.

رعايت نكـات زيـر را فراموش نكنيد:

استفاده از غذاهاي متنوع

خوردن سبزيجات بخصوص سبزيجات سـبز تيـره و يـا زرد تيره مانند اسفناج و هويج و…

استفاده از حبوبات مانند نخود، لوبيا، باقلا، گندم و جـو گندم وجو اگر به صورت كامل استفاده گـردد مفيـدتر خواهد بود

استفاده از ميـوه جـات ماننـد خربـزه، آلبـالو، گـيلاس، تمــشك، مركبــات، آشــاميدن آب ميــوه ماننــد آب پرتقال،گريپ فروت، سيب و…

استفاده از گوشت ها (قرمز و سفيد) و تخم مرغ

خوردن فرآورده هاي لبني مانند ماست، شير، دوغ، پنير و…

در هنگام استفاده از لبنيات توصـيه مـي گـردد از مواد لبني كم چرب و يا بدون چربي استفاده شود.

محدود كردن كالري و چربي هاي اشباع شده استفاده از چربي هاي اشباع شده را تا حد امكان كاهش دهيد.

غذاهاي محتوي چربي اشباع شده داراي كالري فراوان هستند كه منجر به افزايش وزن و كلسترول مي گردند و خطرات فراواني را همراه دارند.

لبنيات پرچرب مانند (بستني، كره، پنير، خامه، شير چرب)، خرما و روغن نارگيل را از برنامـه غـذايي خـود حـذف و يـا مصرف آن را بسيار محدود نماييد. گوشت با چربي اضافي، مرغ با پوست و نوعي گوشت خوك را مصرف نكنيد.

توجه: چربي هـاي غيـر اشـباع موجـب افـزايش كلـسترول نمي گردد (روغن هاي گياهي، روغن ماهي، انـواع خـشكبار چرب مانند گردو و فندق، ميوه آواكادو ( Avocados

زندگي فعالي داشته باشيد

به طور كلي فعاليت جسماني در كنتـرل و كـاهش عـوارض بسياري از بيماريها مانند فشار خون، چاقي، پوكي استخوان، تنگي عروق، ديابـت نـوع دو، كـاهش اسـترس و…. مفيـد مي باشد.

فعال بودن همچنـين شـرايط مناسـبي را جهـت لذت بخش بودن زندگي و شادابي فراهم مي نمايد.

چگونه بايد فعال بود ؟ هر نـوع فعـاليتي (خفيـف، متوسـط و شـديد) كـه شـرايط مناسب را جهت سلامتي جسمي و روحي فراهم آورد مفيـد مي باشد.

قدم زدن آهسته و تنـد، نظافـت منـزل، باغبـاني، دوچرخه سواري، كوه پيمـايي و… در سـلامتي و شـادابي مؤثر است. (انجـام حـداقل 30 دقيقـه فعاليـت متوسـط در اغلب روزهاي هفته و يا ترجيحاً هر روز كـه تعـداد آن بـين حــداقل و حــداكثر فعاليــت روزانــه باشــد بــراي ســلامت سالمندان بسيار ضروري است و منجر بـه كـاهش اثـرات و كندي روند پيري مي گردد) توجه: در صورت انجام فعاليت هاي شديد توصيه مي گردد قبلاً با پزشك خود مشورت كنيد.

فعاليت را چگونه شروع و ادامه دهيم؟ اگر قبلا زندگي بدون فعاليت را سپري كرده ايد براي شروع سعي كنيد از فعاليـت هـاي سـبك اسـتفاده كنيـد و آن را متناســب بــا شــرايط جــسماني خــود تنظــيم نماييــد.

فعاليت هايي را انتخاب كنيد كه به آن علاقه منـد هـستيد (شنا كردن، دوچرخه سواري و…. )

فعاليت هاي خود را به صورت گروهـي و بـا دوسـتان خـود انجام دهيد (حضور در جمع دوستان موجب شادي، نشاط و تقويت انگيزه خواهد شد) در صورت وجود هواي نامناسب سعي كنيـد در منـزل و يـا اطراف آن فعاليت خـود را ادامـه دهيـد (در صـورت تمايـل مي توانيد از وسايل سمعي و بصري نيز استفاده كنيد)