13
ژانویه

سلامت معنوی و موفق

سالمندی معنوی

دو معیار از معیارهایی که باید در دوران سالمندی بدان توجه ویژه‌ای داشت، سلامت معنوی و موفق سالمندی است. دلیل توجه به این معیار آن است که وجود این دو معیار باعث ایجاد امنیت و احساس رضایت خاطر از این دوره زمانی حساس می‌شود.

سلامت معنوی به برخورداری از حس پذیرش، احساسات مثبت، اخلاق و حس ارتباط متقابل مثبت با یک حاکم برتر قُدُسی، دیگران و خود اطلاق می‌شود که طی یک فرایند پویا و هماهنگی شناختی، عاطفی، کنشی و پیامدی حاصل می‌شود. سلامت معنوی به معنی تجربه ارتباط معنادار با خود، دیگران، جهان و قدرت برتر است که به صورت عکس العمل ها، روایات و اعمال بیان می‌شود.

منظور از سلامت معنوی در پژوهش‌ها میانگین نمره ای است که مشارکت کننده از پرسشنامه سلامت معنوی جارل کسب می نماید که دارای سه بعد سلامت معنوی در رابطه با خود، دیگران و قدرت برتر است و کسب نمره پایین تر به منزله سلامت معنوی بیشتر است. پرسشنامه سلامت معنوی جارل دارای 21 گویه میباشد که پاسخ های آن در طیف لیکرتی شش گانه از کاملاً مخالفم (نمره 6 ) تا کاملاً موافقم (نمره 1)  قید شده است. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 21 تا 126 متغیر است کسب نمره کمتر به معنی سلامت معنوی بالاتر است. این پرسشنامه دارای سه بعد سلامت معنوی در رابطه با خود (10 گویه) در رابطه با دیگران (6 گویه) و در رابطه با قدرت برتر (5 گویه) می‌باشد.

سالمندی موفق

سالمندی موفق ترکیبی از خودمختاری (در مقابل وابستگی و پایداری) در مقابل (ناپایداری) در شیوه زندگی است. منظور و مراد از سالمندی موفق، معیارها و مولفه‌های متعدد و گوناگونی را شامل می‌شود. مهم‌ترین مولفه‌های سالمندی موفق عبارت از خواب کافی و منظم، مصرف متعادل غذا و تغذیه صحیح، فعالیت جسمی و ورزش، تفریح و سرگرمی‌های سالم، مدیریت استرس، روابط اجتماعی و بین فردی و بهداشت دهان و دندان را شامل می‌شود. به عبارت دیگر سالمندی موفق به تمامی معیارها و مولفه‌هایی اشاره دارد که باعث ایجاد آرامش و احساس رضایت از این دوره شده و زمینه امنیت خاطر سالمندان را فراهم می‌‎آورد.