سرطان سینه زنان بالاي 50 سال در مقايسه با خانم هاي جوان از ريسك بالايي در ابتلا به سرطان پستان برخوردار هستند. چنانچـه در بين اعضاي خانواده و يا بستگان نزديك خود فرد مبـتلا به
17
جولای

سرطان سینه در سالمندان

سرطان سینه در سالمندان

سرطان سینه زنان بالاي 50 سال در مقايسه با خانم هاي جوان از ريسك بالايي در ابتلا به سرطان پستان برخوردار هستند. چنانچـه در بين اعضاي خانواده و يا بستگان نزديك خود فرد مبـتلا به سرطان پستان داريد با پزشـك مـشورت نماييـد.

انجـام تست ماموگرافي هر سال و يا هر دو سال يك بـار بـه شـما كمك خواهد كرد تا وضعيت خـود را چـك كـرده و تـدابير پيشگيرانه را مدنظر قرار دهيد.

(تست ماموگرافي در بعـضي مواقع ممكن است وجود سرطان پستان را نشان نداده و يـا با خطاي آزمايش مواجه شود كه در صورت نياز بايد با نظـر پزشك بيوپسي انجام گـردد) اگـر ريـسك بـالاي ابـتلا بـه سرطان پستان داريـد بـه پزشـك مراجعـه كـرده و از او در رابطه با اين كه نياز به استفاده از دارو يـا انجـام آزمايـشات داريد سؤال كنيد.

توجـه داشـته باشـيد اسـتفاده از داروهـا بدون نظر پزشك و به صورت سليقه اي ممكن است منجـر به سرطان رحم و لخته شدن خون گردد.

 

از پزشك خود بپرسيد:

آيا من نياز به انجام آزمايش ماموگرافي دارم؟

اين آزمايش را هر چند وقت يك بار بايد انجام دهم؟