30
آوریل

راهنماي سلامت سالمندان

راهنماي سلامت سالمندان(50 سال به بالا)

يكـي از نكـات بـسيار مهـم در حفـظ و تـامين سـلامتي و بهداشت جسمي و رواني در تمـامي سـنين بـه ويـژه دوران سالمندي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، بررسـي و ارزيـابي مستمر عملكرد عمومي بدن بـا هـدف تـشخيص بـه موقـع بيماري ها و اتخاذ تدابير خاص جهت پيشگيري از عـوارض آن است.

يكي از راهكارهاي مناسب در زمينـه دسـتابي بـه اين هدف مراجعه برنامـه ريـزي شـده بـه پزشـك و مراكـز درماني مي باشد. بديهي است تعامل، مشاركت و همفكـري بيمار و كادردرماني نقش بسيار اساسي در شناخت بيماريها و تسريع در روند بهبودي عهده دار است.

 

توصـيه هـاي زيـر مي تواند در اين زمينه مؤثر واقع گردد

1- از پزشك و كادر درماني چه بپرسم و چه بگويم ؟

الف-چه بپرسم؟ در هنگام مراجعه به پزشك و يا كادر درماني سعي كنيد سؤالات و نكات ابهامي خود را در همه زمنيه ها مطرح كرده و پاسخ مناسب دريافت نماييد.

كادر پزشكي به ويژه پزشك معالج بايد بداند كه شما براي سلامتي خود بسيار اهميت قائل هستيد. چنانچه پزشك و يا عوامل درماني در آن لحظه فرصت پاسخگويي به سؤالات شما را ندارند مي توانيد موضوع را با پزشك ديگري مطرح كنيد و يا زمان مناسب تري را براي ملاقات با آنها انتخاب نماييد.

بعضي از پزشكان و يا كادر سلامت بهداشتي از طريق تلفن و يا كامپيوتر با بيماران خود در تماس هستندتوجه: در صورت مشاهده هر گونه مشكل و يا بيماري به پزشك و يا كادردرماني مراجعه نماييد و در جهت مداواي بيماري اقدام كنيد.

بيان تاريخچه و سوابق قبلي تاريخچه كاملي از سوابق درماني خود را از قبيل بيماري ها، اعمال جراحي، نحوه معالجه و يا هر موضوعي كـه بـه نظـر مي رسد ضروري است براي آگـاهي بيـشتر پزشـك مطـرح كنيد (فشار خون، ديابت، مـشكلات هورمـوني و…) دقـت داشته باشيد موضوعاتي كه به نظر شما حتي بـسيار سـاده قلمداد مي گردد شايد از نظر پزشك معالج بسيار با اهميت باشد.

به همين دليل توصيه مي گردد مسائل را بـه صـورت شفاف و دقيق به اطلاع كادر پزشكي برسانيد. بيان شرايط فعلي شرايط فعلي خود را مانند بيماريهايي كه در حال حاضر بـه آن مبتلا هستيد و يا داروهايي كه استفاده مي كنيد (مانند داروهـاي گيـاهي، ويتـامين هـا و يـا مكمـل هـا) و حتـي ملاقات هايي را كه با ساير پزشكان داشـته ايـد بـه صـورت كامل به اطلاع پزشك معـالج و يـا كـادر پزشـكي برسـانيد.

داشتن حساسيت به نـوعي دارو و يـا مـواردي ديگـر نيـز از اهميت خاصـي برخـوردار اسـت كـه ضـرورت دارد هنگـام مراجعه به پزشك مطرح گردد. چگونه بايد پيگيري كنم؟ در هنگام تجويز دارو و يـا انجـام آزمايـشات و تـست هـا از پزشك خود بخواهيد توضيحات كامل و دقيقي را در زمينـه تمام داروها، نحـوه اسـتفاده آن، زمـان اسـتفاده، عـوارض و ساير مواردي كه بـه نظـر شـما اهميـت دارد برايتـان ارائـه نمايد. هر زمان احساس كرديد موضوعي را فراموش كـرده ايـد بـا پزشك معالج تماس گرفته و آن را بيان كنيد.

راهنماي سلامت سالمندان

2- سلامت زيستن: (حفظ سلامتي در دوران سالمندي)

ممكن است بارها برايتان اين سؤال مطرح شده باشد كه من چگونه مي توانم وضعيت سلامت خود را كنترل و يا اصـلاح نمايم چـه غـذاهايي را بايـد بخـورم و از خـوردن چـه نـوع غذاهايي بايد امتناع كنم.

چه فعاليـت هـايي را بايـد انجـام دهم و چه كارهايي را نبايد انجام دهـم و بـسياري سـؤالات ديگر كه همواره فكر شما را به خود مشغول كـرده و بعـضي مواقع هم موجب نگراني و تشويش شـما گرديـده اسـت.

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت براي دستيابي به بهترين روش ضرورت دارد برنامه هايي را تدوين كرد كه در كوتـاه مـدت به اهداف آن رسيد و از برنامه هاي بلند مدت پرهيز نمود.

براي مثال در صـورت داشـتن اضـافه وزن تـصميم بگيريـد ظرف مدت 6 ماه وزن خود را به ميزان 7 كيلو گرم كـاهش دهيد. تصميم بگيريد از ايـن بـه بعـد از غـذاهاي مغـذي و مناسب با سن خود استفاده كنيد. صبح ها به جاي استفاده از شيريني جات، تركيبات حبوبات مصرف نماييد.

براي رفتن به طبقات بـالاي بـه جـاي آسانـسور از پلـه هـا استفاده كنيد.