21
نوامبر

درک زنان از سالمندی در مقایسه با مردان

فکر این که روزی و زمانی فرد وارد دوران سالمندی می‌شود، استرس آور و نگران کننده به نظر می‌رسد. زیرا که علاوه بر مشکلات و محدودیت‌ها، نیازها و رفع این نیازها خود دغدغه‌ای برای تمامی افراد به نظر می‌رسد. اما به طور کلی این تغییرات و دوره سالمندی حساسیت بیش‌تری برای زنان در مقایسه با مردان ایجاد می‌کند.

تغییرات جسمی به دلیل تغییراتی همانند یائسه شدن، تغییرات عادات ماهانه و فیزیکی تغییر می‌کند، خود باعث تولید استرس می‌شود. از آنجایی که در روابط اجتماعی، زنان در مقایسه با مردان حساس‌تر می‌باشند، توجه به تغییرات ظاهری خود را تا انعطاف کم‌تری می‌پذیرند.  از سویی دیگر زنان در مقایسه به مردان توجه بیش‌تری به امور زیبایی و ظاهر افراد دارند. بنابراین سعی می‌کنند این نکته را رعایت کرده و همواره با ترس آن که پیری‌شان با تغییرات زیبایی ظاهری و کاهش این معیار همراه باشد که قابل قبول بسیاری از زنان سالمند نمی‌باشد. به عبارت دیگر زنان انتظار بیشتری از زیبایی ظاهری خود دارند.

نفی زندگی جنسی در دوران پیری جزیی از عقیده قالبی فرهنگی است. زیرا که به نظر برخی این عقیده اشتباه در افراد سن بالا و سالمند عمومیت داشته که افراد سالمند در مسائل جنسی ناتوان شده و از زیبایی کامل بی‌بهره می‌شوند. اما این باوری اشتباه است و براساس آیین اسلام زیبایی و جوانی در تمامی ادوار معرفت و اخلاق انسان محاسبه می‌شود.

زنان دوران سالمندی را با حسی متمایز در مقایسه با مردان تجربه می‌کنند

بدین ترتیب کلیشه‌های منفی پیری که باعث می‌شود افراد میانسال از تغییرات بدنی بترسند، در زنان بیش‌تر قابل مشاهده است. زیرا که معتقدند به دلیل رفع جوانی، فردی تلقی می‌شوند که جذابیت نسبی خود را از دست داده و خصوصیات خود را منفی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی مردان سن را خیلی بی‌رحمانه در مقایسه با زنان ارزیابی می‌کنند. زیرا مردان عموماً زنان را از روی زیبایی‌های ظاهری و تصاویر ارزیابی می‌کنند.

بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که سالمندی تا حدودی جنبه ذهنی دارد. بدین معنی که فرد خود را سالمند می‌پندارد. در حالی که اندام‌های جسمانی آن جوان است و بالعکس. به طور کلی جذابیت علائم سالمندی در زنان کم‌تر از مردان است. بدین دلیل زنان سالمند عموماً خود را بیش‌تر از مردان پنهان می‌کنند. فرض اصلی بروز این حالت آن است که احتمال دارد زنان به دلیل این گرایش که بیش‌تر بر مبنای ظاهر خود قضاوت می‌شوند، سالمندی را رویدادی بدتر از مردان تصور می‌کنند.