18
ژوئن

تست غربالگري بيماريها

تست غربالگري بيماريها

تست غربالگري بيماريها در جهت اطمينان خاطر و پيشگيري از بروز برخي بيماريها توصيه مي گردد با نظر پزشـك معـالج بـه صـورت دوره اي اقدام به چك آپ كامل وضعيت خود كنيد.

اين اقدام سـبب مي گردد تا در صورت وجود بيماري، پزشك بتواند در زمان مناسب اقدامات درماني خود را آغاز كند.

ميزان فشار خـون و كلسترول خود را به صورت مرتب و منظم كنترل كـرده و به صورت برنامه زمانبدي شده جهت بررسـي دقيـق تـر بـه پزشك معالج و يا مراكز درماني مراجعـه كنيـد.

در صـورت ابتلا به بيمـاري ديابـت، آن را بـه صـورت مـستمر كنتـرل نماييد.

كنترل فشار خون

فشار خون بالا موجب بروز بيماريهاي قلبي ـ عروقي (سكته هاي قلبي) و بيماريهاي كليوي مي گردد اين بيماري بيشتر در آمريكايي هـاي آفريقـايي تبـار و افـراد بـالاي 45 سـال مشاهده مي شود.

تحقيقات و بررسي هاي علمي نشان داده است كه استفاده از غذاهاي سالم و داشتن فعاليت مناسـب يكي از راهكارهاي اساسي در كنترل فشار خون خواهد بـود در صورتي كه در زمينه كنترل فشار خـون از دارو اسـتفاده مي كنيد در خصوص نحوه خوردن و ساير موارد مـرتبط بـا آن بــا پزشــك معــالج خــود مــشورت كــرده و از اســتفاده سليقه اي از داروها و تغيير ميزان مصرف آن جدا خودداري نماييد.

توصيه مي گردد به صـورت مـنظم و برنامـه ريـزي شده فشار خون خود را كنترل كنيد. از پزشك خود بپرسيد:

فشار خون من چقدر بايد باشد؟

هرچند وقت يك بار بايد فشار خون خود را چك كنم؟

اگر من فشار خون دارم براي كنترل آن چه كار بايد انجام دهم؟

كنترل كلسترول

افزايش كلسترول مي تواند به تدريج موجب تصلب شـرايين شود و يكي از عوامل مهم در ابتلا به بيماريهاي قلبي گردد.

خوردن غذاهاي مناسب، كاهش وزن بدن، داشـتن فعاليـت نقش مهمي در كنترل كلسترول عهده دار است. (در بعـضي افراد ممكن است تجويز دارو مفيد واقع گردد).

كارشناسـان ذيربط توصيه مي كنند افراد بالاي 50 سال هر 5 سال يك بار ميزان كلسترول خون خود را دقيقـاً مـورد بررسـي قـرار دهند. (افرادي كه داراي كلسترول بالا هـستند بايـد تعـداد دفعات كنترل را افزايش دهند.