بيماري سل در سالمندان
10
جولای

بيماري سل در سالمندان

بيماري سل معمـولاً بـادرگيري ريـوي آغـاز و متعاقـب آن تمامي بدن را فرا مي گيرد.

 اين بيمـاري مـسري بـوده و از طريق هوا از فرد آلـوده بـه ديگـران منتقـل مـي گـردد .

در صورت تشخيص به موقع، درمان آن آسان است. در صورتي كه با ريسك بالاي ابـتلا مواجـه هـستيد بـا پزشـك معـالج مشورت كنيد زيرا ممكن است نياز به انجـام تـست داشـته باشيد.

بيماري سل در سالمندان

عوامل ايجاد كننده بيماري سل عبارتند از :

1.در صورت مسافرت به منـاطق آلـوده بـه ويـروس سـل مانندآمريكاي جنوبي، آمريكاي مركـزي، شـرق آسـيا و بعضي از كشورهاي آفريقايي بـا پزشـك خـود مـشورت كنيد.

2.در صورت ابتلا به نارسايي هايي كليوي، بيماري ايـدز و يا مصرف افراطي الكل موضوع را با پزشك معالج مطرح كنيد.

3.استفاده از آمپـول هـاي ترزيقـي عمـومي (بيـشتر نـزد معتادان خياباني ديده مي شود) توجه: درصورتي كه بيماري سل درمان نگردد طـي 5سـال پس از ابتلا در 50 درصد موارد ممكن اسـت حتـي موجـب مرگ شود

. تست غربالگري در سرطان ها به رشد نابهنجار، غير عادي و كنترل نشده سلول هاي بدن سرطان اطلاق مي شود.

يكي از عوامل مهم در تشخيص بيماري سرطان انجام معاينه فيزيكي دقيق همراه با بررسي آزمون هاي ساده است كه متناسب با سن و شرايط خانوادگي و… انجام مي گيرد.

معاينات ركتوم، پستان

بيضه به ترتيب از مهمترين روشهاي تشخيص سرطان هاي پروستات، پستان و بيضه محسوب مي گردند.

ذيلاً به بعضي از سرطان هاي شايع اشاره مي شود: سرطان كولوركتال( ناحيه ركتوم و كولون) پس از سرطان ريه دومين علت مرگ و مير ناشي از سرطان مي باشد، در مردان و زنان مسن نسبت بـه جوانـان بيـشتر مشاهده مي گردد.

افراد با سن بالاي 50 سال لازم است در خصوص پيشگيري از ابتلا به ايـن بيمـاري مـورد آزمـايش دقيق قرار گيرند.

در صورت وجود هرگونه پوليپ روده اي و وجود فرد سرطاني در اعضاي خانواده موضوع را بـا پزشـك معالج مطرح كرده و بررسي هاي لازم را انجام دهيد.

از پزشك خود بپرسيد:

بهترين تست سرطان كولون براي شما چيست و هر چندوقت يك بار بايد آن را انجام دهيد.

بهترين روش و زمان دقيق انجام آن را جويا شويد.